เนื้อหา

บริการ/ดาวน์โหลด

 

images ทำเนียบอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หลักสูตรอนุปริญญา

imagesรายงานการประชุม 
images สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ         -  ประจำเดือน ม.ค.61
imagesปฏิทินการศึกษา          -  ประจำเดือน ก.พ.61
imagesกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา         -  ประจำเดือน มี.ค.61
imagesงานบริการห้องสมุด        
imagesระบบการศึกษาของวิทยาลัยกับนักศึกษา         
imagesระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา  
imagesรายละเอียดสำหรับผู้สนใจเข้ารับการศึกษา