เนื้อหา

การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙