36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

รายงานการประชุมสภา

 

รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๑/๒๕๖๐
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๒/๒๕๖๐

> รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๑๐/๒๕๕๙
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๑๑/๒๕๕๙
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๑๒/๒๕๕๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๑/๒๕๖

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๑๐/๒๕๖

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๑๑/๒๕๖

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๑๒/๒๕๖

 

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  1/2562

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  2/2562

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  3/2562

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  4/2562

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  5/2562

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  6/2562

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  7/2562

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  8/2562

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  9/2562

 

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  1/2563

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  2/2563

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  3/2563

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  4/2563

 > สรุปการประชุมกรรมการสภาครั้งที่  5/2563

 

รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากร

รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๓/๒๕๖๒

> รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๔/๒๕๖๒

 > รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๕/๒๕๖๒

 > รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๖/๒๕๖๒

  รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๗/๒๕๖๒

  รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๘/๒๕๖๒ 

   รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ ๙/๒๕๖๒ 

 

   รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ 3/2563

รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ 4/2563

 รายงานการประชุมโครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั่งที่ 5/2563