36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนอาสาผู้นำวัฒนธรรมท้องถิ่น รักแผ่นดินแม่ฮ่องสอน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนอาสาผู้นำวัฒนธรรมท้องถิ่น รักแผ่นดินแม่ฮ่องสอน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

12345