36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439


en 2560

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่การวิจัยในชั้นเรียน” 26-27 ส.ค.60 
 เอกสารการพัฒนางานประจำสู่การวิจัยในชั้นเรียน
 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ “การพัฒนางานประจำสู่การวิจัยในชั้นเรียน
 line qr code link

 หนังสือคำสั่ง
      ๑. ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
      
๒. ศาลากลางจังหว้ัดแม่ฮ่องสอน  เรื่อง การให้ส่วนราชการขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
      ๓. สถาบันวิทยาลัยชุมชน  เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนไว้เป็นการล่วงหน้า
 ศูนย์วิจัย

      ๑. ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อกำหนดจรรยาบรรณนักวิจัยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รับสมัครเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ทุกหน่วยจัดฯ
 โหลดใบสมัครนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาตลอดทั้งปี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวชช.มส.หรือหน่วยจัดการศึกษาประจำอำเภอใกล้บ้านท่าน
๐ ก.พ. รับรอง

      ๑. ก.พ. รับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 2556 ตาม TQF
      ๒. ก.พ. รับรองหลักสูตร พ.ศ. 2552-2556
๐ แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘

       ๑. สำเนาพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘
       ๒. แผนขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
       
๓. คำสั่งแต่งตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน
       ๔. หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนปฏิบัติราชการแทน
       ๕. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ
       ๖. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี พัสดุ


  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง >>>

>